Podmínky pro přístup a užití webových stránek www.div.cz

Podmínky pro přístup a užití webových stránek www.div.cz

Podmínky používání spolu s ochranou osobních údajů vytvářejí právní základ pro používání internetové databáze knih a filmů www.div.cz pro uživatele. Tyto podmínky se mohou měnit a přizpůsobovat požadavkům poplatným své době. Zavazujete se sledovat změny a řídit se jimi.

Hlavní stránka | Kontaktujte nás

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné podmínky pro přístup a užití webových stránek umístěných na internetové adrese www.cbdb.cz (dále též jen „PP“ [podmínky použití]) upravují práva a povinnosti provozovatele a uživatelů při využívání služeb poskytovaných prostřednictvím uživatelského rozhraní webové stránky www.cbdb.cz nebo samostatné aplikace na ní umístěné (dále též jen „web“). Znění PP může provozovatel jednostranně měnit či doplňovat. Provozovatel informuje uživatele o změně PP na webu, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním podmínek uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Registrovaný uživatel bere na vědomí, že změna PP mu bude oznámena ze strany provozovatele nejpozději 1 týden před nabytím účinnosti změny PP na e-mail uvedený jím v registraci. V případě, že uživatel s novým zněním PP nesouhlasí, je oprávněn požádat o uzavření svého účtu na webu. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění PP.

1.2. PP jsou přístupné na adrese www.div.cz/podminky-pouziti

1.3. Vlastníkem a provozovatelem webových stránek www.div.cz je společnost InveLIB s.r.o., IČO 07156073, se sídlem Jaurisova 515/4, Praha 4, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 295657 (dále též jen „provozovatel“).

2. Práva a povinnosti uživatele

2.1. Tyto PP se vztahují na všechny osoby, které navštíví web (dále jen „uživatelé“). Prohlížením, jiným užitím webu či případným využitím služeb na tomto webu nabízených souhlasí uživatel s PP provozovatele.

2.2. Registrace uživatele je bezplatná. Při registraci na webu je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Před samotnou registrací je uživatel si přečíst tyto PP a dokončením registrace potvrzuje souhlas s podmínkami pro přístup a užití webových stránek umístěných na internetové adrese www.div.cz.

2.3. Ustanovení těchto PP jsou závazná i pro další osoby prohlížející si či jinak užívající web, jež neprovedou registraci podle předchozích ustanovení PP.

3. Autorská práva

3.1. Provozovatel je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen "autorský zákon") oprávněn vykonávat majetková práva k webovým stránkám www.div.cz.

3.2. Uživatel bere na vědomí, že obsah webu je chráněn předpisy na ochranu autorských práv a dalšími předpisy, kterými se řídí ochrana duševního vlastnictví. Uživatel není oprávněn rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, prodávat či přenášet obsah webu, měnit, upravovat či jinak zasahovat do obsahu webu, pokud není v separátní smlouvě uzavřené mezi provozovatelem a uživatelem uvedeno jinak. Uživatel není oprávněn web užívat pro komerční účely (kromě Bazaru Knih), ani není oprávněn pro tyto účely obsah webu jakkoliv zpřístupňovat, pokud není v separátní smlouvě uzavřené mezi provozovatelem a uživatelem uvedeno jinak. Uživatel nesmí využívat automatizovaných procesů pro sběr či jiné využívání obsahu tohoto webu.

3.3. Uživatel bere na vědomí, že zpřístupněním jakýchkoliv jeho příspěvků (textových, vizuálních, audiovizuálních či jiných) autorskoprávní povahy na webu uděluje provozovateli bezúplatnou, nevýhradní, časově a územně neomezenou licenci k využívání takových příspěvků, a to pro účely propagace či zajištění služeb poskytovaných prostřednictvím webu.

3.4. Ochranné známky, obchodní označení, grafické prvky, design či aplikace umístěné na webu tvoří duševní vlastnictví provozovatele, případně jeho partnerů, a bez jeho předchozího písemného souhlasu nesmí být nikterak využívány.

4. Uživatelský účet

4.1. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Registrace uživatele je možná rovněž prostřednictvím služeb Facebook a Google+.

4.2. Provozovatel je oprávněn kdykoliv bez uvedení důvodu zrušit či zablokovat uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti vyplývající z PP a/nebo že uživatel používá účet v rozporu s dobrými mravy, platnými zákony a obecně uznávanými etickými a morálními principy společnosti či se svým jednáním pokusil narušit stabilitu a chod webu. Ze stejného důvodu může provozovatel upravovat i údaje o uživateli

4.3. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a provozovatel má právo na dobu nezbytné údržby systému odepřít dočasně uživateli přístup do jeho uživatelského účtu.

4.4. Registrovaný uživatel má možnost v rámci svého uživatelského účtu přidávat položky, které jsou jeho vlastním dílem, do databáze serveru. Za přidání každé položky mu náleží odměna ve formě bodů. Uživatel plně odpovídá za to, že položky, které na web vkládá, jsou jeho vlastním dílem, a současně plně souhlasí s tím, aby provozovatel položky upravil. Provozovatel si vyhrazuje právo uživatelem přidané položky monitorovat a případně dle vlastního uvážení i odstranit.

4.5. Uživatel vytváří, umísťuje na web a zveřejňuje položky na vlastní odpovědnost. Uživatel je povinen dodržovat právní předpisy a nevkládat žádný obsah, kterým by byla porušena práva třetích osob, a to ani do komentářů, diskuzí apod. Dále nesmí vkládat obsah, který by byl svou povahou rasistický, diskriminační, urážlivý, či obsah se sexuálním charakterem. Uživatel nesmí dále na web vkládat komerční sdělení, ani komerční odkazy na přímé či nepřímé konkurenty provozovatele, tj. subjekty jakkoliv poskytující služby organizování odborných akcí či služby s takovým organizováním související.

4.6. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah zveřejněných položek. Přidáním položky uděluje uživatel souhlas provozovateli k jejímu zveřejnění a to jak na samotných stránkách www.div.cz, tak i libovolně na dalších internetových stránkách. Provozovatel však není povinen přidané položky zveřejnit.

4.7. Provozovatel si vyhrazuje právo odebrat uživateli body získané v rozporu s PP nebo jiným neoprávněným způsobem.

4.8. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za odkazy na stránky třetích stran, jakož i za jakoukoliv ochranu uživatelů v případech, kdy prostřednictvím takového odkazu přejdou na web třetí strany. Uživatel by měl v takovém případě dbát zvýšené opatrnosti při poskytování jakýchkoliv informací na webu třetí strany, zejména by si uživatel měl nejprve prostudovat všeobecné podmínky, pravidla ochrany soukromí či podmínky užívání takového webu třetí strany.

5. Práva a povinnosti provozovatele

5.1. Provozovatel neodpovídá za údaje uvedené uživatelem při registraci. Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat a zrušit registraci, v níž byly uvedeny zjevně nepravdivé či smyšlené údaje, nebo údaje v rozporu s dobrými mravy.

5.2. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou uživateli při realizaci užívání webové stránky, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webové stránce, škody způsobené přerušením provozu, poruchou portálu, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, ušlého zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům uživatele.

5.3. Provozovatel neodpovídá za problémy způsobené nefunkčností technického prostředku nebo nástroje uživateli, a to i jejich částečnou nefunkčností.

5.4. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit jakýkoli komentář a/nebo příspěvek uživatele na webu bez udání důvodů.

5.5. Provozovatel nezaručuje, že informace publikované na webu jsou pravdivé, správné, úplné a aktuální.

6. Technické podmínky

6.1. Provozovatel neodpovídá za nemožnost využívání služeb webu uživatelem, pokud uživatel nemá softwarové či hardwarové vybavení potřebné k využívání webu.

6.2. Uživatel není oprávněn testovat zabezpečení webu, ani prolamovat technické zabezpečovací prostředky webu. Uživatel dále není oprávněn užívat automatizované systémy pro stahování dat z webu či sledování webu nebo jiných uživatelů webu. Uživatel se zavazuje zdržet se pokusů přihlásit se na uživatelský účet třetí osoby, jakož i pokusů prolomit zabezpečení uživatelských účtů. Uživatel nesmí zasahovat technickými prostředky do webu.

6.3. Provozovatel je oprávněn přerušit či dočasně pozastavit jakoukoliv službu webu. Provozovatel v žádném případě neodpovídá uživateli za jakoukoliv škodu způsobenou dočasnou či trvalou nedostupností webu nebo některé jeho aplikace.

7. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

7.1. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem provozovatele na elektronickou adresu uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatelem na elektronickou adresu uživatele. Provozovatel se zavazuje v každém zaslaném obchodním sdělení umožnit uživateli tento souhlas odvolat, což nebude mít vliv na využívání dalších služeb souvisejících s registrací uživatele.

7.2. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

7.3. Webová stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google Inc. (dále jen „GA“). Služba GA používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Google Inc. bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google Inc. může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google Inc., a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Uživatel, který je fyzickou osobou, souhlasí s poskytnutím těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa bydliště, platná emailová adresa, telefonní číslo, základní údaje poskytnuté sociálními sítěmi (např. Facebook, Google+, a další) seznam přátel, emailová adresa, zájmy uživatele na sítích (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“), číslo bankovního účtu, příp. číslo platební karty, či číslo účtu PayPal – pokud je provozovateli poskytne. Uživatel, který je právnickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých údajů: název společnosti, jméno odpovědné osoby, adresa sídla společnosti, telefon, IČ, DIČ, číslo bankovního účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) – pokud je provozovateli poskytne. Provozovatel je oprávněn za účelem nabízení obchodu a služeb použít osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost subjektu údajů vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat

8.3. Zpracováním osobních údajů uživatele může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou provozovatelem bez předchozího souhlasu uživatele předávány třetím osobám.

8.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.5. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.6. V případě, že by se uživatel domníval, že provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  1. požádat provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  3. Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci předat.
  4. Požádá-li uživatel o smazání svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen vyhovět.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Právní vztah mezi provozovatelem a uživatelem se řídí českým právem, pokud není ve smlouvách uzavřených mezi provozovatelem uvedeno jinak.

9.2. Provozovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Mimosoudní vyřizování stížností uživatelů zajišťuje provozovatel prostřednictvím elektronické adresy #info@div.cz Informaci o vyřízení stížnosti uživatele zašle provozovatel na elektronickou adresu uživatele.

9.4. Uživatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.5. Komunikace mezi provozovatelem a uživatelem probíhá elektronicky prostřednictvím e-mailů a webových formulářů a/nebo písemně. Pro vyloučení pochybností a zajištění právní jistoty se smluvní strany dohodly, že na doručování písemné korespondence adresované druhé smluvní straně doporučenou poštou se užije fikce doručení tak, že jakákoliv listovní zásilka odeslaná druhé smluvní straně formou doporučené zásilky prostřednictvím České pošty, s.p., se považuje za doručenou třetím pracovním dnem ode dne jejího odeslání, nedojde-li k faktickému doručení Českou poštou, s.p. nebo osobním předáním dříve.

9.6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto PP neplatným, nebo neúčinným, nemá tato neplatnost nebo neúčinnost vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení PP.

Tyto podmínky použití pro stránku www.div.cz platí od 18.8.2021.

Hlavní stránka | Kontaktujte nás

Přihlášení

Nemáte účet? Registrace

Další články